Przejdź do treści głównej
Logo
Dom Jeana Monneta

Informacja prawna

Informacja dla użytkowników tej strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej w dowolnym języku oznacza pełną zgodę na poniższe warunki ogólne.

Ochrona danych osobowych

Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta przywiązują dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności. Ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje unijne reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”).  Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy twoje dane?

Co do zasady dostęp do informacji zamieszczonych na stronie Domu Jeana Monneta lub za jej pośrednictwem nie wymaga podania danych osobowych.

Dane te są gromadzone tylko wtedy, gdy obywatele, specjaliści i organizacje dobrowolnie chcą otrzymać informacje o tym, jak trafić do Domu Jeana Monneta, lub informacje o wydarzeniach, wizytach i wystawach w muzeum, lub gdy osoby te zasubskrybowały komunikaty prasowe Domu Jeana Monneta.

Dane osobowe zgromadzone w takich celach będą przetwarzane zgodnie z polityką opisaną w rozporządzeniu (UE) 2018/1725.

Dom Jeana Monneta zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, do których zostały one przekazane przez osoby, których dane dotyczą. Nie zostaną one ponownie wykorzystane w celu niezgodnym z pierwotnie ustalonym celem.

Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych?

Za przetwarzanie danych odpowiada kierownik Działu ds. Koordynacji Usług dla Odwiedzających w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego („administrator”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem Działu ds. Koordynacji Usług dla Odwiedzających: vscuateuroparl [dot] europa [dot] eu (vscu[at]europarl[dot]europa[dot]eu)

Inspektor ochrony danych Parlamentu Europejskiego dopilnowuje, by instytucja stosowała przepisy rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Pozyskujemy informacje na twój temat przy wypełnianiu formularzy subskrypcji na stronie internetowej Domu Jeana Monneta.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy gromadzić następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko;
  • nazwa organizacji;
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejscowość i kraj pochodzenia);
  • preferencje dotyczące przyszłego sposobu kontaktowania się, w tym preferencje dotyczące subskrypcji oraz obszary zainteresowania obejmujące co najmniej jedną z szeregu podkategorii tematycznych.

Jak przetwarzamy twoje dane osobowe?

Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta zobowiązały się do ochrony twoich danych osobowych. Wykorzystujemy szereg technologii i procedur zabezpieczających, aby chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w kontrolowanych pomieszczeniach.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub do czasu, gdy osoby, których dane dotyczą, zwrócą się o ich usunięcie.

Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres do celów archiwizacji w interesie publicznym, a także do celów badań naukowych lub historycznych bądź w celach statystycznych, z zastrzeżeniem wszelkich innych postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Czy udostępniamy twoje dane osobowe stronom trzecim?

Dostęp do twoich danych mają wyłącznie Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta.

Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) są angażowane wyłącznie w przypadku audytu lub postępowania sądowego.

Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta nie udostępniają danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Czy twoje dane osobowe zostaną przekazane z Parlamentu Europejskiego do państw UE lub innych krajów?

Twoje dane nie będą przekazywane poza Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta.

Jakie prawa ci przysługują?

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać do nich dostęp, poprawić je, usunąć lub zwrócić się o ograniczenie ich przetwarzania, kontaktując się z administratorem danych w Dziale ds. Koordynacji Usług dla Odwiedzających pod adresem: vscuateuroparl [dot] europa [dot] eu (vscu[at]europarl[dot]europa[dot]eu)

Możesz również odmówić zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych.

Skargi

Możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych Parlamentu Europejskiego pod adresem  data-protectionatep [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ep[dot]europa[dot]eu) lub

do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)

Dodatkowe informacje:

Rozporządzenie (UE) 2018/1725

Ochrona danych – przewodnik dla użytkowników

 

Prawo autorskie

Niniejsza strona internetowa zawiera dane tekstowe i elementy multimedialne, w szczególności takie jak teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio i wideo, fotografie, oprogramowanie i technologia, chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego mającymi zastosowanie do praw własności intelektualnej.

Te dane tekstowe i elementy multimedialne są wyłączną własnością Unii Europejskiej reprezentowanej przez Parlament Europejski lub ich autorów i beneficjentów. Osoby, którym przysługują prawa własności intelektualnej, zrzekają się prawa do umieszczenia ich nazwiska lub jakiegokolwiek innego wskazania określającego na materiałach dostarczonych na niniejszą stronę.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących Unii Europejskiej i osobom trzecim, z zastrzeżeniem praw i wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Co do zasady ponowne wykorzystanie (reprodukcja lub użycie) danych tekstowych i elementów multimedialnych będących własnością Unii Europejskiej (oznaczonych słowami „© Unia Europejska, [rok (lata)] – źródło: Parlament Europejski” lub „© Unia Europejska, [rok (lata)] – PE”) lub osób trzecich (© Zewnętrzne źródło, [rok (lata)]), w odniesieniu do których Unia Europejska posiada prawa użytkowania, jest dopuszczone do użytku osobistego lub do dalszego rozpowszechniania o charakterze komercyjnym bądź niekomercyjnym pod warunkiem reprodukcji całego elementu i podania źródła. Jednak ponowne wykorzystanie pewnych danych może w niektórych przypadkach podlegać odmiennym warunkom; w tym przypadku do danych załącza się uwagę określającą te warunki.

Każda częściowa reprodukcja danych lub elementów multimedialnych tej strony internetowej musi również zawierać link URL do całego elementu lub strony, z której pochodzi.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie ani nie zmieni informacji wskazujących autora lub źródło oraz że nie naruszy technicznych środków ochrony dokumentów ani elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych z systemu oraz widoczne lub niewidoczne oznaczenia. Wszelkie naruszenia mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

Tłumaczenie tekstów lub dokumentów na języki inne niż oficjalne wersje językowe wyświetlane na tej stronie internetowej jest dozwolone pod warunkiem należytego podania źródła w odpowiednio widocznym miejscu, po którym następuje odpowiednie zastrzeżenie prawne, przetłumaczone na dany język:
„Przetłumaczono z oryginału w języku [podać język], opublikowanego przez Unię Europejską na następującej stronie [podać adres URL]: „© Unia Europejska, [rok (lata)] – źródło: Parlament Europejski”; lub „© Unia Europejska, [rok (lata)] PE”, [nazwisko/nazwa posiadacza praw własności intelektualnej w zakresie tłumaczenia] ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie na język [podać język docelowy]”.

W razie wątpliwości co do tożsamości ww. podmiotów praw lub do warunków korzystania z konkretnego elementu można skierować prośbę o informację na adres webmastera.

Istnieje możliwość, że pomimo wszelkich starań Parlament Europejski nie zdołał zidentyfikować niektórych autorów dokumentów lub posiadaczy praw do dokumentów zamieszczonych na stronie. Jeżeli są Państwo takim podmiotem lub jeżeli zidentyfikowali go Państwo, bądź też jeżeli stwierdzili Państwo błąd z naszej strony, uprzejmie prosimy o zawiadomienie webmastera.

Używanie znaków towarowych i logo Parlamentu Europejskiego i Domu Jeana Monneta

Nie wolno wykorzystywać znaków towarowych Domu Jeana Monneta i Parlamentu Europejskiego europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium®, ACT. REACT. IMPACT.® ani logo Parlamentu Europejskiego i Domu Jeana Monneta bez uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego.

Zastrzeżenie prawne

Strona internetowa Domu Jeana Monneta służy zapewnieniu publicznego dostępu do informacji dotyczących tej instytucji i jej działalności.

Naszym celem jest rozpowszechnianie możliwie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji. Jeżeli Parlament Europejski otrzyma zgłoszenie o błędach, dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie wprowadzić niezbędne poprawki. Parlament może odpowiadać wyłącznie za ewentualne szkody powstałe wskutek tych błędów na zasadach przewidzianych poniżej w ostatnim akapicie.

Informacje opublikowane na tej stronie mają charakter ogólny i nie powstały w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Nie stanowią zatem porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebujesz fachowej porady, zwróć się do odpowiedniego specjalisty).

Niektórych informacji, w tym ustnych tłumaczeń przemówień, jak również dokumentów dostępnych na tej stronie lub za jej pośrednictwem nie należy traktować jako autentycznych kopii urzędowych tekstów ani jako wiernego, dosłownego zapisu debat parlamentarnych. Za autentyczne uznaje się wyłącznie teksty urzędowe ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku różnic między wersją elektroniczną a tekstem drukowanym wiążący jest urzędowy tekst drukowany i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podobnie za autentyczny uznaje się wyłącznie oryginalny tekst przemówienia lub jego zweryfikowane tłumaczenie.

Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta nie odpowiadają za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek korzystania z tej strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zakłócenia z powodu błędów technicznych. Niektóre dane lub informacje zamieszczone na tej stronie mogły zostać stworzone lub sformatowane w plikach lub formatach obarczonych błędami. W takim przypadku nie możemy zagwarantować, że takie problemy nie przerwą ciągłości usługi lub nie utrudnią jej w inny sposób. Parlament Europejski nie ponosi również odpowiedzialności za błędy w przesyłaniu danych, wynikające z odmiennych sieci internetowych lub z niekompatybilności związanej z przeglądarką internetową użytkownika.

Parlament Europejski i Dom Jeana Monneta nie mogą zagwarantować, że zamieszczone na tej stronie internetowej informacje ze źródeł zewnętrznych są wiarygodne i aktualne. Informacje na tej stronie mogą odsyłać do stron zewnętrznych, które nie podlegają kontroli służb Parlamentu Europejskiego i za które Parlament Europejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Niniejsze zastrzeżenie prawne nie ma ograniczać odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego wynikającej z art. 340 TFUE.

Materiały dydaktyczne

Instytucje oświatowe występujące o kopie materiałów dydaktycznych mogą je kopiować lub pobierać z internetu wyłącznie w całości i w niezmienionej formie oraz jedynie w celu ich wykorzystania przez te instytucje lub w porozumieniu z nimi do celów edukacyjnych. Zabrania się innych form kopiowania, reprodukcji, zmian, poprawek lub wykorzystywania.