Direct naar de inhoud
Logo
Jean Monnet Huis

Juridische mededeling

Waarschuwing voor gebruikers van deze website

Raadpleging of gebruik van deze website in om het even welke taal houdt in dat u volledig akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis hechten groot belang aan uw recht op privacy. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen van de Unie wordt geregeld door Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Waarom verzamelen wij uw gegevens, slaan wij deze op en verwerken wij ze?

In principe is de beschikbare informatie op of via de website van het Jean Monnet-huis te raadplegen zonder dat hiervoor door de gebruiker persoonsgegevens hoeven te worden verschaft.

Er worden alleen persoonlijke gegevens verzameld wanneer burgers, vakmensen en organisaties vrijwillig aangeven informatie te willen ontvangen over de route naar het Jean Monnet-huis, op de hoogte te willen blijven van evenementen, bezoeken en tentoonstellingen, of de persberichten van het Jean Monnet-huis te willen ontvangen.

De persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden overeenkomstig het in Verordening (EU) 2018/1725 beschreven beleid behandeld.

Het Jean Monnet-huis verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens met het oog op en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor deze gegevens door de betrokkenen zijn verstrekt. Deze gegevens worden niet opnieuw gebruikt voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening van het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement (de “verwerkingsverantwoordelijke”). Contact met de verwerkingsverantwoordelijke verloopt via de afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening, vscuateuroparl [dot] europa [dot] eu (vscu[at]europarl[dot]europa[dot]eu)

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement zorgt ervoor dat de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 door de instelling worden toegepast.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u de inschrijvingsformulieren op de website van het Jean Monnet-huis invult.

Wij verzamelen met uw toestemming de volgende persoonsgegevens:

  • naam en achternaam
  • naam van de organisatie
  • contactgegevens (bijv. e-mailadres, plaats en land van herkomst)
  • voorkeuren in verband met toekomstige communicatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot accountinstellingen en belangstelling voor onderwerpen uit één of meerdere subcategorieën)

Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis verbinden zich ertoe de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of verspreiding.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang, die zich bevinden op gecontroleerde locaties.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of totdat de betrokkene om verwijdering ervan verzoekt.

De gegevens kunnen niettemin langer worden opgeslagen met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, onverminderd de andere bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Enkel het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis hebben toegang tot uw gegevens.

De Europese Rekenkamer, het Hof van Justitie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden alleen in geval van een audit of juridische procedure ingeschakeld.

Het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis delen geen persoonsgegevens met derden voor directmarketingdoeleinden.

Worden uw persoonsgegevens buiten het Europees Parlement overgedragen naar landen binnen of buiten de EU?

Uw gegevens worden niet buiten het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis overgedragen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, uw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen, of te verzoeken om verwerkingsbeperking met betrekking tot uw gegevens. Om dit te doen, moet u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening via vscuateuroparl [dot] europa [dot] eu (vscu[at]europarl[dot]europa[dot]eu)

U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement, via data-protectionatep [dot] europa [dot] eu (ata-protection[at]ep[dot]europa[dot]eu), of

de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, via edpsatedps [dot] europa [dot] eu (dps[at]edps[dot]europa[dot]eu)

Meer informatie:

 

Verordening (EU) 2018/1725

Gegevensbescherming – Gids voor gebruikers

 

Auteursrecht

De inhoud van deze website bevat tekstgegevens en multimedia-inhoud, zoals teksten, tekeningen, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, beelden, audio- en videofragmenten, foto’s, programma’s en de beschreven technologie, die beschermd worden door de nationaal en internationaal van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

Deze tekstgegevens en multimedia-inhoud zijn de exclusieve eigendom van de Europese Unie, vertegenwoordigd door het Europees Parlement, en/of van de auteurs en rechthebbenden. De houders van het intellectuele-eigendomsrecht zien ervan af dat hun naam wordt vermeld of dat op andere wijze vermeldingen worden gedaan met betrekking tot de onderdelen die ze voor de onderhavige website hebben aangeleverd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele-eigendomsrechten van de Europese Unie en van derden te eerbiedigen, zonder afbreuk te doen aan de rechten en uitzonderingen die in bindende bepalingen zijn vastgesteld.

Hergebruik (reproductie of gebruik) van tekstgegevens en multimedia-inhoud die eigendom zijn van de Europese Unie (te herkennen aan de vermeldingen “©Europese Unie, [jaartal(len)] – bron: Europees Parlement” of “© Europese Unie, [jaartal(len)] – EP”) of van derden (© Externe bron, [jaartal(len)]) en waarvoor de Europese Unie de gebruiksrechten heeft, is in beginsel toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verdere verspreiding, al dan niet voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de volledige inhoud wordt weergegeven en de bron wordt vermeld. Voor het hergebruik van bepaalde gegevens kunnen soms echter andere voorwaarden gelden. In dat geval gaat de inhoud vergezeld van een vermelding van de desbetreffende voorwaarden.

Bij gedeeltelijke reproductie van gegevens of multimedia-inhoud van deze website moet ook de URL-link worden vermeld van de volledige inhoud of de webpagina waarvan deze is overgenomen.

De gebruiker verplicht zich ertoe de informatie over de auteur of de bron niet te verwijderen of te wijzigen en de technische voorzieningen ter bescherming van de documenten en de multimedia-inhoud, zoals print- of downloadbeperkingen en zichtbare of onzichtbare markeringen, niet te omzeilen. Inbreuk op het bovenstaande kan tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging leiden.

Vertalingen van teksten of documenten in andere talen dan de officiële talen op de website zijn toegestaan, op voorwaarde dat wordt voorzien in een bronvermelding en disclaimer, beide in de desbetreffende taal vertaald, op een duidelijk zichtbare plaats:
“Vertaling van de oorspronkelijke [brontaal]talige versie gepubliceerd door de Europese Unie op de website [URL-adres]: “© Europese Unie, [jaartal(len)] – bron: Europees Parlement” of “© Europese Unie, [jaartal(len)] – EP”; [naam van de houder van het auteursrecht van de vertaling] is volledig verantwoordelijk voor de vertaling in het [doeltaal].”

Indien er twijfel bestaat over de identiteit van voornoemde houders of over de gebruiksvoorschriften van een bepaald onderdeel, kunt u een verzoek om informatie richten aan de webmaster.

Het is mogelijk dat het Europees Parlement ondanks grondig onderzoek niet in staat is geweest om de namen van bepaalde auteurs of rechthebbenden van documenten op de website te achterhalen. Indien u een rechthebbende bent, weet wie de rechthebbende is of een foutieve vermelding ontdekt, willen wij u vriendelijk vragen contact op te nemen met de webmaster.

Gebruik van merken en logo’s van het Jean Monnet-huis en het Europees Parlement

De merken europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® en ACTIE, REACTIE, IMPACT.® van het Jean Monnet-huis en het Europees Parlement en de logo’s van het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van het Europees Parlement.

Disclaimer

Het Jean Monnet-huis beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over de instellingen en de werkzaamheden van de instellingen te verbeteren.

Wij streven ernaar zo volledig, juist en actueel mogelijke informatie te verspreiden. Wordt het Europees Parlement op de hoogte gebracht van eventuele onjuistheden, dal zal het er alles aan doen om deze te corrigeren. Het Parlement kan echter alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit eigen fouten, in de omstandigheden zoals bedoeld in de onderstaande laatste alinea.

De informatie op deze website is van algemene aard en is dus niet bedoeld om in een individuele behoefte te voorzien. De informatie bevat derhalve geen professioneel of juridisch advies. (Indien u behoefte heeft aan specifiek advies, adviseren wij u een daartoe bevoegde deskundige te raadplegen).

Bepaalde informatie, waaronder de vertolkingen van redevoeringen en de documenten die beschikbaar zijn op of via deze website kunnen noch als authentieke weergaven van de officiële teksten, noch als getrouwe verslagen van de parlementaire debatten worden beschouwd. Alleen officiële teksten die gepubliceerd zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie worden als authentiek beschouwd. Als er verschillen zijn tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, is alleen de officiële gedrukte tekst die gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie, rechtsgeldig. Op dezelfde wijze is alleen de originele versie van de redevoering of de gereviseerde vertaling ervan rechtsgeldig.

Het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van deze website. We stellen alles in het werk om ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten te beperken. Sommige gegevens of informatie op deze website kunnen evenwel zijn gemaakt of opgemaakt in bestanden of formats die niet foutloos zijn. Wij kunnen u in dat geval niet garanderen dat onze dienstverlening nooit door dergelijke problemen wordt onderbroken of anderszins nadelig wordt beïnvloed. Het Europees Parlement wijst eveneens iedere verantwoordelijkheid van de hand in geval van het gebrekkig doorzenden van gegevens ten gevolge van de verbinding met het internet of van onverenigbaarheden die te wijten zijn aan de zoekmachine van de gebruiker.

Het Europees Parlement en het Jean Monnet-huis kunnen de betrouwbaarheid of de actualiteit van de informatie die afkomstig is van externe bronnen en op deze website wordt geplaatst, niet garanderen. Soms wordt op deze website verwezen naar andere websites, over wier diensten het Europees Parlement geen enkele controle heeft en waarvoor het Europees Parlement dan ook iedere aansprakelijkheid van de hand wijst.

Deze disclaimer doet niets af aan de aansprakelijkheid van het Europees Parlement uit hoofde van artikel 340 van het VWEU.

Leermiddelen

Onderwijsinstellingen krijgen hierbij uitdrukkelijk toestemming om leermiddelen te kopiëren of te downloaden, zij het uitsluitend in volledige en ongewijzigde vorm, voor gebruik door of binnen de onderwijsinstelling en voor onderwijsdoeleinden. Andere vormen van kopiëren, reproductie, wijziging of gebruik zijn niet toegestaan.